PARALELA
SAOBRAĆAJ
Zašto se oni koji brane optuženog jednostavno ne stave u poziciju oštećenog kako bi videli da li je ta odbrana …